< | | >
Áàéêàë, ðåêà Êóðêóëà
Ê âå÷åðó îáîãíóëè ìûñ Êîòåëüíèêîâñêèé, ïîñìîòðåëè íà ìàÿê-àâòîìàò, äîøëè äî óñòüÿ Êóðêóëû, óòî÷íèëè ó ãåîôèçèêîâ ñâîè êðîêèè âñòàëè íà íî÷ü.
:Âàñèëè÷ Íåñòåðîâ
:2342 :0
:2002-04-01  :0.00

,


< | | >

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters