< | | >
Íà ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ
Íà ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè ïðèøëè ïîçäíî íî÷üþ, óòðîì ïðèãîòîâèëè ïèùó, èñêóïàëèñü â èñòî÷íèêàõ, ñîáðàëè êàòàìàðàí è âûøëè ïî Áàéêàëó íà ìûñ Ìóæèíàé.
:Âàñèëè÷ Íåñòåðîâ
:2309 :0
:2002-04-01  :0.00

,


< | | >

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters