< | | >
Ðàáîòàþò ðåéíäæåðû
Äâîå ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ïàðêà òðóäèëèñü íà íàøèõ ãëàçàõ íå ìåíåå ÷àñà, óêëàäûâàÿ çäîðîâûé êàìåíü â êðàé òðîïû. Ñäåëàëè ðàáîòó íà ñîâåñòü è íà âåêà.
:Boris Kupershteyn
:3691 :1
:2010-11-03  :5.00

,


< | | >

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters