| |
Îñìîòð ëåäíèêà
Âèäíû îáà ëàâèííûõ êîíóñà. Ëþäè îñìàòðèâàþò âñå: è êîíóñû, è âåðõíþþ ÷àñòü íàä êîíóñàìè (ýòî ñðåäíÿÿ ÷àñòü ëåäíèêà ïîä ëåäîâîé ïîäóøêîé, íàõîäÿùåéñÿ íà ñêàëàõ íèæå âåðõíåãî ëåäîïàäà)
:Ëþáàøà Ëåñêîâà
:3014 :0
:2009-02-04  :0.00

,


| |

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters