[0]

20


? 

- English


Travelling.lv5. debess puse


Free PageRank Checker
Expeditionshop.eu - original gifts, travelling and hiking equipment!
  Âñåì ïðèâåò èç Ìîíãîëèè!!!   ( : 14)
Äîáðàëèñü äî Ìîíãîëèè çà ÷åòâåðî ñóòîê
Ïðîåõàëè 5600 êì, ïðåîäîëåëè ïåðåâàë 2500 íà ìàøèíå
Äîðîã íåò â Ìîíãîëèè, èçìåíèëè ìàðøðóò - áóäåì äåëàòü ïåøèè âûëàçêè
Çàòî åñòü èíòåðíåò
Âñåì ïðèâåò,
Äî ñâÿçè

<<<  [1]  >>>
Õýëë : Íåò, åãî äàæå íå âèäåëè. Íå îáùàëÿ ñ íèì ñ åãî ìîìåíòà îòúåçäà â ãîðû - ýòî áûëî åùå äî ìîåãî îòúåçäà â Ìîíãîëèþ. À ÷òî, ïðîïàë? Ñ âûõîäîì íà ñâÿçü â ëþáîì ãîðîäêå Ìîíãîëèè ïðîáëåì íåòó.
23-Aug-2006 18:07.
Þðèé Ìàðòèíåí: ïðèâåò! Õåëüìóò ñ âàìè?
23-Aug-2006 13:06.
Õýëë : Íà÷àëî ïîëîæåíî (http://www.turklub.org/foto.php?vmode=photo&id=8786&pid=288&ppage=1), áóäó ïîñòåïåííî âûêëàäûâàòü ôîòîãðàôèè ñ êîììåíòàðèÿìè.

Îò÷åò íàäåþñü áóäåò íàïèñàí â áëèæàéøèé ìåñÿö.

[ Ñîîáùåíèå îòðåäàêòèðîâàííî: 2006-Aug-14 01:35:11 ]
14-Aug-2006 01:34.
Oleg Tabernakulov: Õýëë! Îáÿçàòåëüíî ïðèëîæè êàðòó Ìîíãîëèè (èëè ìàãíîëèè).
13-Aug-2006 21:22.
Õýëë : Ïðèåõàëè! ×åðåç íåñêîëüêî äíåé - íà÷íåì ðàäîâàòü ôîòîãðàôèÿìè!!!
12-Aug-2006 11:37.
Àíäðåé Ëåñêîâ: Äà, ææåòå íå ïî äåòñêè!;))) Ìîëîäöû! Âñåì ïðèâåò.;)
02-Aug-2006 21:10.
Âàñèëè÷ Íåñòåðîâ: Âëàäèìèð, çäðàâñòâóé! Æäåì ôîòîãðàôèè è ïðî÷óþ èíôîðìàöèþ. Óäà÷è!
02-Aug-2006 17:12.
Õýëë : Âñåì âíîâü ïðèâåò,

äîáðàëèñü äî Ãîâü-Àëòàÿ (450êì îò Õîâäà íà þãî-âîñòîê). 12 ÷àñîâ åõàëè íà "òàáëåòêå", 20 ÷åëîâåê. Áûëî Àööêà!!!

Ãîðîäèøêà ìàëåíüêèé, äåëàòü íå÷åãî. Ïîïàëè íà ïðàçäíèê. Ïðîáëåìíî ñíÿòü òàêñè äëÿ äàëüíåéøåãî ïåðåäâèæåíèÿ.

Äóìàåì êóäà äàëüøå ïîäàòüñÿ, âðåìåíè íè òàê ìíîãî.

ç.û. ïîêà íàøëè ñàìûé áûñòðûé èíòåðíåò :)
01-Aug-2006 05:50.
Àðòåì Ëåñêîâ: Îðëû! :)
Óñïåõîâ! :)
30-Jul-2006 23:47.
Õýëë : Âñåì ïðèâåò!
Äîáðàëèñü äî ãîðîäà Õîâä(ïðîäâèíóëèñü íà 300 êì. â ãëóáü ñòðàíû). Ïåðåäâèãàåìñÿ àâòîñòîïîì. Ñõîäèëè òîëüêî íà îäíó ãîðó - Ñàéðûí-óóë (3700ì.) ïîäúåì áûë 1100ì. çàíÿë 6 ÷àñîâ. Îñòàâèâ ñíàðÿæåíèå â Áàÿí-Óëãèé ðåøèëè ïóòåøåñòâîâàòü ïî ñòðàíå.
Ôîòî âûëîæèòü íåò âîçìîæíîñòè - èíòåðíåò íå ïîçâîëÿåò.
Ãðûçóò íå òîëüêî êîìàðû, íî è ãíóñ, ïðè÷åì î÷åíü ñòàðàòåëüíî.
Áàðàíèíîé íàåäàåìñÿ, õàðèóñîì ñåãîäíÿ áàëîâàëèñü.
Çàâòðà/ïîñëåçàâòðà ïëàíèðóåì îòïðàâèòñÿ â Ãîâü-Àëòàé (450êì îò Õîâäà íà þãî-âîñòîê).
Âñåì ïðèâåò!
Äî ñâÿçè!

[ Ñîîáùåíèå îòðåäàêòèðîâàííî: 2006-Aug-01 05:51:41 ]
29-Jul-2006 14:26.
Àíòîí Àëåêñàíäðîâ: À ÿ âîñõèù¸í íàëè÷èåì èíòåðíåòà! Îòêóäà, Âîâà?!
25-Jul-2006 06:54.
Êèò Ãóäêîâ: À ôîòîãðàôèè âûëîæèòü íåò âîçìîæíîñòè? Î÷åíü Âàì çàâèäóþ èç ñåðîé ðèãè...
25-Jul-2006 02:47.
Galina Molochkova: Áåðåãèòå ñåáÿ, êîïèòå âïå÷àòëåíèÿ, äåëàéòå ôîòî. Ïî âîçâðàùåíèè æäåì ôîòîîò÷åò íà ñàéòå! Óäà÷è âàì!
21-Jul-2006 21:21.
Oleg Tabernakulov: Âîñõèù¸í òåìïîì äîáèðàëîâêè! Êàê òàì, êîìàðû íå ãðûçóò?
21-Jul-2006 13:03.
<<<  [1]  >>>

!

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters