[0]

20


? 

- English


Travelling.lv5. debess puse


Free PageRank Checker
Expeditionshop.eu - original gifts, travelling and hiking equipment!
  Âåëîòóð íà Ëèãî   ( : 1)
Ñ 23 ïî 27 èþíÿ - íà Ëèãî - ïëàíèðóåì òóð íà âåëîñèïåäàõ ïî ïîáåðåæüþ Ëèòâû è Ëàòâèè. Ïðèìåðíûé ìàðøðóò:
Ðåíüãå - Ìàæåéêÿé - Ïëóíãå - Êëàéïåäà - Êóðøñêàÿ êîñà - Ïàëàíãà - Ëèåïàÿ - Ïàâèëîñòà - Àëñóíãà - Ýäîëå - Êóëäèãà - Âåíòñïèëñ - Èðáåíå - Äóíäàãà - Òàëñè - Ñàáèëå - Êàíäàâà - Òóêóìñ

Âûåçä èç Ðèãè ïîåçäîì äî Ðåíüãå 22 èþíÿ â 19.10, âîçâðàùåíèå ïîåçäîì èç Òóêóìñ 27 èþíÿ âå÷åðîì. Áóäåò ìàøèíà ñîïðîâîæäåíèÿ. Ïîäðîáíîñòè - http://www.mtblv.com/forum/viewtopic.php?t=155

Êðîìå òîãî, êàæäûå âûõîäíûå åçäèì íà îäíîäíåâíûå ïîåçäêè, ïîäðîáíîñòè http://www.mtblv.com/forum/viewforum.php?f=5

Ïèøèòå [email protected]

<<<  [1]  >>>
Rena Sh: Zame4ateljnij marsrut! Objazateljno edem!!!!! :))
21-Jun-2004 16:42.
<<<  [1]  >>>

!

20 2001 | : . : .
: , !
!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters